Giải pháp sát trùng chuồng trại

Video về vệ sinh sát trùng và an toàn sinh học trong trang trại. An toàn sinh học là cách kiểm soát bệnh dễ làm, hiệu quả ít tốn kém nhất nhưng nhiều trại, đặc biệt là các trại gia đình với qui mô chăn nuôi nhỏ thường ít quan tâm. Đa phần chỉ làm vệ sinh sát trùng sau mỗi đợt nuôi.

Tham khảo thêm về bài kỹ thuật Vệ sinh sát trùng và An toàn sinh học trong trang trại tại đây